โรงเรียนพรเจริญวิทยา จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

โรงเรียนพรเจริญวิทยา จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้
๑.กิจกรรมการตอบปัญหา ยาเสพติด ในรูปแบบ google forms
๒.กิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดยพี่สภานักเรียนร้องเพลงเพื่อให้น้องนักเรียนผ่อนคลายจากการเรียน และคลายความเครียด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์
๓.การแข่งขันฟุตซอล คณะครูและผู้บริหาร และกิจกรรมการเตะจุดโทษต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียน
๔.กิจกรรมการรณรงค์และจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์ ห้องเรียนสีขาว ชาวพอเพียง
๕.กิจกรรมการรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และยาเสพติด

Leave a Comment

Scroll to Top