ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อภาษาไทย โรงเรียนพรเจริญวิทยา
อักษรย่อภาษาไทย พ.จ.ว.
ชื่อภาษาอังกฤษ phorncharoenwittaya
อักษรย่อภาษาอังกฤษ P.C.W.
วันจัดตั้ง 16 พฤษภาคม 2519
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนพังโคน – บึงกาฬ บ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
ตราประจำโรงเรียน ตราช้างเอราวัณล้อมด้วยรวงข้าว

ความหมาย การพัฒนาชีวิตและสังคมเกิดจากผลรวมทางการศึกษา และ “เอราวัณ” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ปรัชญา คุณธรรม  นำความรู้
คำขวัญ เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ “มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สีประจำโรงเรียน ม่วง-เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นรัง

ทำเนียบผู้บริหาร
1)  นายอุทัย  เลิศล้ำ  (พ.ศ. 2519-2522)
2)  นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง  (พ.ศ. 2522-2529)
3)  นายนิกร  จันทระ  (พ.ศ. 2529-2535)
4)  นายธรรมนูญ  เดชกุญชร  (พ.ศ. 2535-2540)
5)  นายคำมูล  แพงสวัสดิ์  (พ.ศ. 2540-2547)
6)  นายไพบูลย์  นาคเสน  (พ.ศ. 2547-2555)
7)  นายประยูร  ยวนยี  (พ.ศ. 2555-2558)
8)  นายอุทัย   วงศ์อามาตย์  (พ.ศ. 2558-2560)
9)  นายประภาส  ศรีสุพล  (พ.ศ. 25561-2563)
10) นายศุภชัย สายเย็น (พ.ศ. 2563-2564)
11) นายไสว พลพุทธา (พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน)

Scroll to Top