ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

📝กำหนดการสอบและระเบียบการสอบ

📌ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

Leave a Comment

Scroll to Top