”งด”การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียน ชั้น ม.1 และม.4

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ทุกท่าน
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากนักเรียนที่สมัครประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา มีจำนวน”ไม่เกิน”แผนการรับนักเรียนที่ทางโรงเรียนขอเปิด และเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ของการจัดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จึงแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ”งด”การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียน ชั้น ม.1 และม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565
2. การมอบตัวนักเรียน
#ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 1 เมษายน 2565
#ห้องเรียนปกติ
ชั้น ม.1 (2 เม.ย.65)
ชั้น ม.4 (3 เม.ย. 65) ตามปฏิทินรับนักเรียนเช่นเดิม
3. การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และจัดห้องเรียน วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Leave a Comment

Scroll to Top