ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://www.tla.or.th/attachments/article/382/Library%20Announcement%205-2022.pdf

Leave a Comment

Scroll to Top