การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิด 
การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นวิทยากร การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

Leave a Comment

Scroll to Top