ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวนิภาพร สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคำเผย ชัยขันธ์
ลูกจ้างประจำ

นายสมโภชน์ แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางดารุณี แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิจิตร หงษาคำ
ลูกจ้างชั่วคาว

นายอาทิศ วงค์สง่า
พนักงานขับรถ

นางสมควร จิตรจักร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเพ็ง ชินคำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางนวลละออง คำอ้อ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนงคาร ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชินราช พลซา
ลูกจ้างชั่วคราว

Scroll to Top