ผู้บริหาร

นายไสว พลพุทธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 111605 ที่อยู่ 101 หมู่ 16 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ Email [email protected] เบอร์โทร 0898620374

นายธนากฤต  เปริน
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่63783 ที่อยู่ 71 หมู่ 7 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ38180
Email [email protected] เบอร์โทร 086-2206138

นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการ ตําแหน่งเลขที่ 128282 ที่อยู่ 105 หมู่ 5 ต.จําปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดธานี 41230
Email [email protected] เบอร์โทร 080-0740972

นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราณี อนุอัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายยริหารงานบุคคล

Scroll to Top