ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพรเจริญวิทยา

เปิดทำการ สอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันจัดสร้างให้ มีนักเรียนในปีการศึกษาแรกจำนวน 96 คน

– พ.ศ. 2520พ่อค้าประชาชน ในตำบลพรเจริญร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมให้อีก 1 หลัง 4 ห้องเรียน

– พ.ศ. 2521ผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนมูลค่า ประมาณ 15,000 บาท

– พ.ศ. 2522ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “ศรีชมภูวิทยา” เป็น “โรงเรียนพรเจริญวิทยา” ตามชื่ออำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน

– พ.ศ. 2523ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) ได้รับงบประมาณจำนวน 11 ล้านบาท

– พ.ศ. 2525ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน มพช.ดีเด่น และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ขนาดเล็ก

– พ.ศ. 2527กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– พ.ศ. 2530ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง งบประมาณ 5,500,000 บาท

– พ.ศ. 2531ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายเข้าคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานดีเด่น

– พ.ศ. 2533ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

– พ.ศ. 2534ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลหนองหัวช้าง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน

– พ.ศ. 2535ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลดอนหญ้านาง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน

– พ.ศ. 2536กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองหัวช้างเป็นเอกเทศ

– พ.ศ. 2537ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง งบประมาณ 4,150,000 บาท

– พ.ศ. 2537โรงเรียนสาขาที่หมู่บ้านนาคำ-เหล่าใหญ่ ได้รับให้เป็นเอกเทศ

– พ.ศ. 2540ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเจริญดี จาก ส.ส.ธรรมนูญ  เจริญดี งบประมาณ 217,286  บาท

– พ.ศ. 2540ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำหลังอาคาร 3  งบประมาณ 180,000 บาท

– พ.ศ. 2540สร้างสวนศรีพรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  144,584 บาท

– พ.ศ. 2541สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์พรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  210,614 บาท

– พ.ศ. 2541สร้างห้องโสตทัศนศึกษา จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  181,000 บาท

– พ.ศ. 2542สร้าง ศาลาพรมพันห่าว  และกระถางคบเพลิง จากเงิน บำรุงการศึกษา จำนวน 183,701 บาท

– พ.ศ. 2552ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 4,000,000 บาท

– พ.ศ. 2559ได้รับเงินบริจาคสร้างโดม 40 ปี จากคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น จำนวน 2,000,000 บาท

– พ.ศ. 2559ได้รับเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำ จำนวน 400,000 บาท

– พ.ศ. 2561ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง งวดแรก จำนวน 3,000,000 บาท 

– พ.ศ. 2562ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรงวดที่ 2 งบประมาณ 12,000,000 บาท


Scroll to Top