กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสมสมัย คำภูษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางยลลดา ทุมโยมา
ตำแหน่งครู

นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scroll to Top