กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางจันทนา สมบัติมนต์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายสุกรรณ พิเภก
ตำแหน่งครู ผู้ทรงคุณค่า

นายสมอาจ สุยคำไฮ 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์ จันโฮง
ตำแหน่งครู

นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิราเจต บุตรอินทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scroll to Top