กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 นายสุพรรณ บุญสิทธิ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร เกษบึงกาฬ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเด่นชัย นันทา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวชิราภรณ์ เพชรศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู

นางสาววรัญญา สุดโลก
ตำแหน่งครู

นางสาวทัศดาพร พิมมะทา
ตำแหน่งครู

นายเดชา ลุนอุบล
ตำแหน่งครู

นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์
ตำแหน่งครู

นางสาววริยา  ภิญโญ
ตำแหน่งครู

นางสาวเสาวภา ห้าวหาญ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปัทมา อินธิเสน
ตำแหน่ง ครู

นายณัฐชนน ทองน้อย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางกัญญาณัฏฐ์ บัวทะราช
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Scroll to Top