กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสัญญา ศรีนุกูล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายดนุพล ผาทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต
ตำแหน่งครู

นายปริญญา คำสีดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยา จันทรัตนา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scroll to Top