กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกีรติ ไพรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชนาภา ไพศาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยสิทธิ์ นังตะลา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาพรรณ รัชปัญญา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา แวทไธสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวยุพา สิมลี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวชญาภา บุญศักดิ์
ตำแหน่งครู

นายเอกชัย สุพร
ตำแหน่งครู

นางสาวเสาลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ
ตำแหน่งครู

นายธนกร พันจำปา
ตำแหน่งครู

นางสาวณิชาภา นารีรัตน์
ตำแหน่งครู

นางสาวมัลธิกา ใจกว้าง
ตำแหน่งครู

นายกฤษดา  พาเบ้า
ตำแหน่งครู

 นายพศิน  มูลมณี
ตำแหน่งครู

นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาววชิรดา ปานพรม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Mr.Stephen Kiprop Kemboi
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Mr.Chimezie Frank Onwudinjo
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Miss Jennalyn Saril Titong
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Mr. Christian Galila Malaga
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Mr. Craig Anthony Andrew David Sumner
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Miss Jonalyn Deblanza Baladhay
ตำแหน่ง ครูพิเศษต่างชาติ

Scroll to Top