กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 นายพชรดนัย ภูจำเริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีรนันท์ ปัททุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววิลารัตน์ รังโคตร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
ตำแหน่งครู

นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์
ตำแหน่งครู

นางสาวสิริรัตน์ ศิริภูมิชัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวพัชริดา มัยวงศ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scroll to Top