กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณดล  คุนาคม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายรักษา คุ้มบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมสมัย คำภูษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางภวันตรี สาขามุละ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวนภารัตน์ แสงสุข 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ
ตำแหน่งครู

นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย
ตำแหน่งครู

นางสาวศิริวิมล พวงศรี
ตำแหน่งครู

นายคณิศร  แสบงบาล 
ตำแหน่งครู

นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา
ตำแหน่งครู

นางสาวอทิติยา ขันทับ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณอร นามเดช
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกร สมุทรกลาง
ครูผู้สอน

Scroll to Top