กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุดธิศักดิ์ ศิริภาร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุชาดา ศรีนนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรชัย สิงห์เผ่น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาติชาย ทุมโยมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางณุกานดา พาสุวรรณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายวีระพล นะโพธิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scroll to Top